2009

WINNER

Sebulon Boerdery (Grower Code S 171) - Mr Tobie van ZylFINALISTS


Rorich's Hoop Trust (Grower Code W 046) -
Mr Werner Weideman

Idstone Farming (Grower Code D 036) -
Mr Frank Lawrence


Potatoes South Africa| Potato Laboratory Services| Prokon