Western Free State

W 009 - Roodedraai Boerdery

W 024 - CJJ de Kock Bdy

W 027 - Ampie Lauwrens Familie Trust


W 028 - L Weideman

Contact: Ms Liezl Weideman
P O Box 38
BLOEMHOF
2660

Telephone: +27 (53) 433 1008
Cellphone: +27 (83) 634 8844
Fax: +27 (86) 678 2535


W 029 - RM Weideman

Contact:  Mr Reinier Weideman
P O Box 38
BLOEMHOF
2660

Telephone: +27 (53) 433 1008
Cellphone: +27 (78) 149 1204
Fax: +27 (86) 678 2535


W 032 - Loco Farming CC

W 033 - Dimention Crains

W 038 - Johan Odendaal

W 039 - Louis Claassen Familie Trust

W 040 - G.S. Niewoudt

W 041 - M3 Boerdery


W 046 - Rorich's Hoop Trust

Contact:  Mr Werner Weideman
P O Box 38
BLOEMHOF
2660

Telephone: +27 (53) 433 1008
Cellphone: +27 (83) 283 7737
Fax: +27 (86) 678 2535


W 050 - JCS Farming

W 051 - S + F Farming


W 057 - Dirlyn Boerdery

Contact:  Mr Dirk de Beer
P O Box 193
BLOEMHOF
2660

Telephone: +27 (82) 824 2550
Fax: +27 (86) 502 7323


W 062 - Idstone Farming (Pty) Ltd


Wesgrow Potatoes (Pty) Ltd

Contact:  Mr Charl Nel
Telephone:  +27 (53) 441 2241
Fax:  +27 (53) 441 3401
E-mail:  charl@wesgrow.co.za
Web:  http://www.wesgrow.co.za/

The following contractual growers produce seed potatoes for Wesgrow Potatoes (Pty) Ltd, and the marketing is done by Wesgrow Potatoes (Pty) Ltd:

W 001 - Agrivan Farming (Pty) Ltd

W 002 - Burlington Farms

W 003 - Calby Farming

W 004 - De Hoek Trust

W 005 - Belle Rive Trust

W 006 - Aqua Boerdery

W 012 - JJ Boerdery

W 013 - PAG Swanepoel

W 014 - VTV Bemarking

W 016 - Leeuheuwel Boerdery (Edms) Bpk

W 025 - W & K Boerdery

W 034 - York Agric

W 036 - Fick en Seun Boerdery BK

W 037 - W & S Boerdery

W 043 - Peace Haven Boerdery

W 044 - Hannes Nel

W 045 - Gerhard Nel

W 049 - Anthorn Farming (Pty) Ltd

W 056 - Laucob Boerdery
Potatoes South Africa| Potato Laboratory Services| Prokon